Τομείς Εξειδίκευσης   /  

Δίκαιο των Εταιρειών

Δίκαιο των Εταιρειών

<p>
	Δίκαιο των Εταιρειών</p>

 Σύσταση εταιρειών οιασδήποτε εταιρικής μορφής και νομική εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και δημοσίων αρχών. Σύνταξη καταστατικού και συμβάσεων μεταξύ των Μετόχων/Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τήρηση Πρακτικών ΓΣ/ΔΣ, ανάρτηση των Ανακοινώσεων στο ΓΕΜΗ. Νομική εκπροσώπηση πελατών κατά αγωγών/οχλήσεων τραπεζικών/χρηματοοικονομικών/επενδυτικών ιδρυμάτων και εταιρειών (εταιρειών Λήζινγκ/επιχειρηματικών απαιτήσεων/επενδυτικών) ή τρίτων.

Εξασφαλίζουμε την οικονομική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων με όποιον νομικό μηχανισμό εξυπηρετεί τις ανάγκες και τον επιχειρηματικό σκοπό (ενδεικτικά υπαγωγή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης/εξωδικαστικού συμβιβασμού)

Νομική εκπροσώπηση της εταιρείας στην διαδικασία υπαγωγής σε πτώχευση και σε λύση και θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση.

Νομική εκπροσώπηση ιδιωτών στις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης της οικονομικής τους κατάστασης (υπαγωγή στη διαδικασία του Νόμου περί υπερχρεωμένων)