Τομείς Εξειδίκευσης   /  

Εμπράγματο Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

<p>
	Εμπράγματο Δίκαιο</p>

 Νομική εκπροσώπηση σε οιοδήποτε διαφορά εμπράγματου δικαίου.

Νομικές  και άλλες υπηρεσίες εν σχέσει με την απόκτηση (ή χρηματοδοτική εκμίσθωση) ακίνητης περιουσίας στην Ελληνική επικράτεια, έλεγχος τίτλων κτήσεως ακινήτου και  προϋποθέσεων έκδοσης οικοδομικής άδειας, διαδικασία έκδοσης έγκρισης από το κατά τόπον Επαρχειο  για την μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας σε παραμεθόριο περιοχή, διαπραγμάτευση/εκπροσώπηση πελατών με αντισυμβαλλόμενα μέρη/χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς/εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων, συνεννοήσεις με τον Συμβολαιογράφο, επιμέλεια έκδοσης των δικαιολογητικών πώλησης για τα μεταβιβαστικά συμβόλαια/συμβασεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Νομική εκπροσώπηση μεσιτών και διενέργεια νομικού ελέγχου σε Υποθηκοφυλακεία/Κτηματολογικά Γραφεία για την εξακρίβωση σύναψης μεταβιβαστικών συμβολαίων για τα οποία έχουν παράσχει μεσιτική εργασία