Τομείς Εξειδίκευσης   /  

Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

<p>
	Αστικό Δίκαιο</p>

 Νομική εκπροσώπηση, συμβουλευτική δικηγορία, εκπόνηση γνωμοδοτήσεων, διαιτησία σε συμβάσεις σύμφωνα με τις επαγγελματικές ανάγκες των πελατών, εκπροσώπηση τους ενώπιον τραπεζικών/χρηματοοικονομικών/χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή τρίτων.

 

Ενδεικτικά  

*Σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων (εμπορικών μισθώσεων/χρηματοδοτικών/μακροχρόνιων/λειτουργικών ή κατοικιών)

*νομική εκπροσώπηση σε θέματα διαφορών από μισθωτικές σχέσεις

*διαταγές απόδοσης μισθίου – διαταγές πληρωμής απαιτήσεων από μισθώματα /ένδικα μέσα κατά διαταγών πληρωμής

*νομικά θέματα «γειτονικού δικαίου» ή διαφωνιών από την οροφοκτησία. (Δίκαιο της Πολυκατοικίας).

*θέματα καταπάτησης εκτάσεων

*εμπράγματες/ενοχικές αγωγές (διεκδικητική/αναγνωριστική/ αγωγή αποβολής από  τη νομή/θέματα χρησικτησίας/μέθοδοι διακράτησης κυριότητας/διανομή ακίνητης περιουσίας  (Δικαστική ή εκούσια)/διανομή/ανταλλαγή Ακινήτων/Αγωγή αποζημίωσης λόγω (πραγματικών ή νομικών) ελαττωμάτων επί ακινήτου ή λόγω έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων

*κληρονομικά θέματα

*θέματα πολεοδομικού ενδιαφέροντος¨

 *σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και προσκύρωσης

*πολεοδομικές Παραβάσεις

*επίλυση διαφορών  εν σχέσει με ένταξη ακινήτων στο σχέδιο πόλεως

*νομική εκπροσώπηση σε θέματα τακτοποίησης αυθαίρετων χώρων