Τομείς Εξειδίκευσης   /  

Συνταξιοδοτικό Δίκαιο,
Ασφαλιστικό Δίκαιο

Συνταξιοδοτικό Δίκαιο,
Ασφαλιστικό Δίκαιο

<p>
	Συνταξιοδοτικό Δίκαιο,<br />
	Ασφαλιστικό Δίκαιο</p>

- Αναλαμβάνουμε την πλήρη ενημέρωση σας αναφορικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας, την καταμέτρηση των ενσήμων σας καθώς και την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης σας για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων και ασφαλιστικών ταμείων.

- Άσκηση ενστάσεων, προσφυγών και κάθε είδους ενδίκων μέσων ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών και Διοικητικών Δικαστηρίων για την επίλυση οποιασδήποτε κοινωνικοασφαλιστικής διαφοράς.