Τομείς Εξειδίκευσης   /  

Εργατικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

<p>
	Εργατικό Δίκαιο</p>

Η ομάδα μας είναι ιδιαιτέρως εξειδικευμένη με την εκπροσώπηση εργοδοτών και εργαζομένων ενώπιων όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων Αστικών και Ποινικών Δικαστηρίων και διοικητικών αρχών

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας εκτείνονται στα εξής αντικείμενα:
- Παρέχουμε τις συμβουλές μας σε εργοδότες και εργαζομένους αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια σύμβαση εργασίας
- Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας όλων των ειδικότερων τύπων
- Καταγγελία συμβάσεων εργασίας -Κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών εργασίας

- Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σας ενώπιον όλων των Διοικητικών Αρχών, (Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ)
- Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σας ενώπιον όλων των αρμόδιων δικαστηρίων αναφορικά με θέματα εργασιακών σχέσεων (άκυρη και καταχρηστική απόλυση, διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης, διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης, οφειλόμενοι μισθοί, δικαιώματα εργοδότη)